-
 • Analiza_izvestaja_EK.jpgDatum početka 10.12.2015.Policy papers

  Analiza Izveštaja Evropske komisije o napretku prema pitanjima od značaja za teritorijalni razvoj

  Izveštaji Evropske komisije o napretku u procesu Evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i Turske predstavlja jedan od najznačajnijih analitičkih dokumenata koji svake godine daje ocenu uspeha i pravce neophodnog reformskog procesa. Izveštaji o progresu je takođe bitan u procesu reforme zakonske legislative, izrade razvojnih politika ili programiranja finansijske pomoći koju dodeljuje Evropska unija u okviru IPA programa. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj je uradio komparativnu analizu Izveštaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana (bez Turske) na teme od značaja za teritoriajalni razvoj kao polja delovanja naše organizacije. S tim u vezi analizirali smo delove izveštaja koji se bave ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma, a takođe smo se osvrnuli i na poglavlja koja se bave pitanjima od posebnog značaja na teritorijalni razvoj: 8. Politika konkurentnosti, 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 20. Preduzetništvo i industrijska politika i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

  Detaljnije
 • New_Picture.jpgDatum početka 16.10.2015.Strategije

  Istraživanje Razvoj turizma u Ibarskom Kolašinu

  Istraživanje o razvoju turizma u Ibarskom Kolašinu (Zubin Potok) je sproveo Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u saradnji sa Outdoor In. Istraživanje pokazuje analizu preferencija turista koji posećuju Ibarski Kolašin u potrazi za atraktivnim sadržajima u aktivnom turizmu. Istraživanje je objavljeno na srpskom, albanskom i engleskom jeziku a prevod i štampanje ove publikacije je finansirao švajcarski projekat PPSE/Swisscontact.

  Detaljnije
 • Ibar_Lepenac_SER_cover.jpgDatum početka 29.05.2015.Policy papers

  Policy brief: Primena nove paradigme održivog razvoja potopljenih područja u nalaženju konačnog rešenja za status hidrosistema “Ibar-Lepenac”

  Jezero Gazivode, odnosno hidrosistem “Ibar-Lepenac”, poslednjih meseci je u žiži javnosti zbog spora srpskih i kosovskih vlasti oko vlasništva i prava na upravljanje nad ovim resursom. Zbog važnosti ovog pitanja, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je izradio dokument sa predlogom rešenja ovog osetljivog pitanja koje je dostavljeno stranama u pregovorima u okviru Briselskog procesa. Kao deo rešenja InTER predlaže primenu nove paradigme Svetske banke za održivi razvoj područja koja su pogođene izgradnjom hidrosistema koja podrazumeva podelu dobiti ostvarene korišćenjem resursa između različitih nivoa vlasti. U skladu sa ovim principom, u dokumentu se predlaže raspodela prihoda od korišćenja hidrosistema “Ibar-Lepenac” između centralnog nivoa vlasti na Kosovu i lokalnih samouprava koje su oštećene izgradnjom ovog hidrosistema - pre svega opština Zubin Potok, Tutin i Novi Pazar, ali i drugih opština na Kosovu kroz koje prolazi sistem irigacionih kanala. Jedan deo prihoda bi se uplaćivao u budžet Zajednice srpskih opština kako bi se omogućila održivost te institucije. Dokumentom se takođe predviđa rešenje za očuvanje energetske stabilnosti opština na severu Kosova, kao i privatizacija ili dokapitalizacija hidrosistema "Ibar-Lepenac" kako bi se povećala efikasnost tog preduzeća. U skladu sa predlozima iz ovog dokumenta, jezero Gazivode bi takođe trebalo tretirati kao ekonomski, turistički i poljoprivredni resurs od posebnog značaja za razvoj opština na čijoj se teritoriji ono nalazi.

  Detaljnije
 • PB_Environment.jpgDatum početka 02.12.2014.Policy papers

  Zaštita životne sredine i upravljanje komunalnim otpadom

  Zaštita životne sredine i oblast upravljanja komunalnim otpadom su među najvećim izazovima u procesu pregovora za članstvo u EU. Pet godina nakon usvajanja Strategije za upravljanje otpadom 2010-2019 u Srbiji funkcioniše svega 7 od predviđenih 26 regionalnih centara za odlaganje komunalnog otpada. Da li je ovo pokazatelj da se oblast životne sredine nalazi prilično nisko na listi prioriteta Vlade, iako je njen značaj više puta potvrđivan u kontekstu predpristupnih pregovora Srbije i EU? Da li je dovoljno uraditi (najavljenu) reviziju Strategije i smanjiti broj predviđenih regionalnih centara da bi se valjano regulisala oblast upravljanja otpadom? Ili postoje bolje načini da se ispune ciljevi definisani u Strategiji? U ovom policy briefu analizirali smo rezultate politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja komunalnim otpadom i izvukli smo ključne preporuke u narednom periodu.

  Detaljnije