Opšte informacije

InTER – Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – je osnovan 2006. godine kao neprofitni, nezavisni nevladin think tank, sa misijom promocije i unapređenja održivog društveno-ekonomskog teritorijalnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

InTER je registrovan pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije i pri Ministarstvu javne uprave Vlade Kosova. Ova dvostruka registracija daje InTER-u pravni status i mogućnost za pružanje usluga u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Oblast delovanja

Osnovno područje rada InTER-a je pružanje podrške u oblasti procena i kreiranja politika iz oblasti teritorijalnog razvoja, kao i podrške izgradnji kapaciteta institucijama javnog sektora (uglavnom institucija državne uprave i lokalnih samouprava), privatnog sektora i organizacija civilnog društva.

Podrška koju nudi InTER prvenstveno je usmerena ka sprovođenju istraživanja, evaluacija i analiza, podršci razvoju organizacionih i upravljačkih kapaciteta, pomoć u identifikaciji izvora finansiranja kao i podrška prilikom pripreme i realizacije programa i projekata. InTER takođe pridaje veliku važnost projektima iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Glavne karakteristike InTER-a su multidisciplinarni pristup i sposobnost da se prilagodi i deluje u skladu sa potrebama svojih klijenata. InTER ima značajne organizacione kapacitete u mobilisanju timova stručnjaka u skladu sa konkretnim zahtevima svojih klijenata. InTER je izgradio odličnu reputaciju u pružanju usluga od izuzetnog kvaliteta, kao i u realizaciji aktivnosti u skladu sa zadatim vremenskim rokovima i u okviru predviđenog budžeta.

Zahvaljujući pružanju tehničke podrške na velikom broju projekata, uključujući i angažovanost na programima strukturne i društvene kohezije finansiranih od strane mnogobrojnih međunarodnih i bilateralnih organizacija aktivnim u zemaljama Zapadnog Balkana, InTER je stekao značajno iskustvo u implementaciji najnovijih međunarodnih praksi, procedura i propisa iz ovih oblasti.

Osnovne oblasti delovanja InTER-a su:

Regionalni i lokalni socio-ekonomski razvoj: sprovođenje istraživanja i analiza, kao i pružanja podrške različitim institucijama i organizacijama, uključujući agencije za regionalni razvoj, organizacije za podršku preduzećima i udruženja preduzetnika; podrška procesu strateškog i akcionog planiranja na regionalnom i lokalnom nivou; pružanje podrške teritorijalnom razvoju zasnovanom na osnovnim karakteristikama područja; izrada, realizacija, monitoring i evaluacija projekata i programa; pružanje podrške projektima urbanog razvoja.

Decentralizacija i upravljanje: pružanje podrške organizacionoj i institucionalnoj reformi na lokalnom i regionalnom nivou; jačanje kapaciteta organizacija javnog sektora; upravljanje ljudskim resursima kroz obuku i mentorstvo; razvoj mehanizama za finansijsko i operativno upravljanje.

Razvoj klastera i malih i srednjih preduzeća
: izgradnja kapaciteta klasterskih inicijativa; analiza i mapiranje klastera i mreža preduzeća; analiza lanca vrednosti i lanca nabavke; podrška razvoju malih i srednjih preduzeća; jačanje partnerstava između javnog i privatnog sektora na lokalnom i regionalnom nivou.

Razvoj privatnog sektora: procena administrativnih i operativnih kapaciteta preduzeća; podrška u izradi biznis planova i procesima strateškog i operativnog planiranja; usluge analize tržišta; razvoj ljudskih resursa kroz obuku i mentoring.

Upravljanje projektnim ciklusom: razvoj kapaciteta u oblasti upravljanja projektnim ciklusom; programiranje na osnovu istraživanja i primera dobrih praksi; izrada predloga projekata; uspešno obezbeđivanje finansijskih sredstava; upravljanje projektom, monitoring i evaluacija; razvoj grant šema i procedura.

Evaluacije: Ex-ante, mid-term i finalne evaluacije programskih/projektnih intervencija; procene rezultata i efekata; procene predloga projekata za EU fondove; razvoj ljudskih resursa u oblasti evaluacija.Resurs centar

Aktuelni konkursi